Kurs & tjenester

Kommende kurs

Kurs om tenåringen: “Hold-meg Slipp-meg”

Dette tenåringskurset går over fire uker og gir foreldre verktøy til å inngående forstå hvordan man kan hjelpe og veilede tenåringen – og å beholde kontakten når den trengs som mest.

Foreldrekurs i Trygghetssirkelen

Et dyptgående 7-ukers kurs som gir deg verktøy til å forstå barnet ditt, på godt og vondt, og det du trenger for å øyeblikkelig bli bedre til å glede deg over de gode, og håndtere de vanskelige situasjonene.

Kurs & tjenester

Våre psykologer tilbyr ulike kurs og samlinger for foreldre og profesjonelle, knyttet til barns utvikling og utfordringer. I tillegg holder vi en rekke kurs og foredrag hos barnehager, på skoler, i helsetjenestene, på høyskoler og i ulike bedrifter.
For bestilling av egne kurs eller foredrag, ta kontakt på epost kontorleder@montgomery.no eller telefon 40852323.

Vi tilbyr kurs knyttet til barn og ungdommers utvikling og utfordringer. Mange opplever våre kurs som et effektivt alternativ eller supplement til terapi, og synes det er fint å møte andre i lignende situasjon og for å kunne stille spørsmål til våre erfarne psykologer. Kursene våre passer for deg som vil lære mer om barn, tenåringer, eller livet på jobben. Kursene gir ny forståelse og kunnskap, inspirasjon eller påfyll som forelder eller profesjonell. Mange opplever kursene som et effektivt alternativ til å søke terapi – og synes det er fint å møte andre i lignende situasjon og gir muligheten for å stille spørsmål til våre erfarne psykologer. Andre bruker kursene i tillegg til å søke personlig veiledning gjennom terapi.

Noen ganger er livet tyngre. Det kan være ting som har skjedd, endringer i arbeid- eller familiesituasjon, vansker med ens aller nærmeste, bekymringer, fysiske plager, angst, depresjon eller traumer som gjør at du står fast, eller ikke får den oversikt du trenger for å komme deg videre.

Hos oss vil en møte tydelige psykologer, som ser det som sin oppgave å foreslå gode mål og strategier for samarbeidet allerede fra første møte. Vi søker alltid å finne hva som ligger bak vanskene, slik at vi sammen kan finne nye og varige løsninger for deg og dine nærmeste.

Vi er et helt privat tilbud, uten refusjon fra det offentlige. Det kan være mange årsaker til å søke hjelp utenfor det offentlige på tross av at kostnadene er høyere. Noen er opptatt av at de ønsker hjelp utover det som tilbys offentlig, enten med tanke på terapeutiske tilnærminger, ventetider, intensitet eller varighet av kontakten. Andre igjen ønsker selv å bestemme hvilken psykolog de vil gå til, og vil møte oss for en vurderingssamtale før de bestemmer seg. Andre er opptatt av at vi som privatpraktiserende psykologer ikke rapporterer til noen, og at informasjon fra våre journaler ikke kan leses av noen utenfor Montgomery AS.

Våre psykologer er autoriserte av Statens Helsetilsyn, og er medlem av Norsk Psykologforening (NPF), og er dermed underlagt både lov om helsepersonell og de etiske retningslinjer til Norsk psykologforening. Våre psykologer har den nødvendige kompetanse til å stille diagnoser knyttet til psykisk helse, men gjør ikke dette med mindre du ber om det. Vi erfarer at vi oppnår bedre resultater av vår behandling gjennom en mer helhetlig forståelse og behandling –  i tett samarbeid med våre klienter.

Våre psykologer har bred bakgrunn fra offentlige og private psykologtilbud for barn, unge og deres familier. Dette gjør oss i stand til å finne gode løsninger på vanskelige utfordringer knyttet til oppvekst, livet i og utenfor familien.

Vi har i all behandling av barn og unge fokus på familien som helhet, og styrking av relasjonen og båndet mellom barnet og dets viktigste voksne. Vi har erfaring med en rekke ulike psykologiske utfordringer og vansker knyttet til barndom og oppvekst – noe som gir oss kompetanse, samt nødvendig bredde og dybde til å gi kvalifisert hjelp ved komplekse vansker. Foreldre henvender seg gjerne med bekymring for aggresjon og utagering, selvfølelse, angst, depresjon, kognitive vansker, traumer, overgrep eller tilknytningsforstyrrelser. Vi har i tillegg jobbet mye med barn som er adopterte eller bor i fosterhjem. Vi integrerer i vårt arbeid solid klinisk erfaring med godt utprøvde og evidensbaserte metoder. Vi vet at terapi handler om tillit, at det kan gjøre vondt både å spørre om og motta hjelp. Vi ser det som vår jobb å lage rammer som skaper den nødvendige trygghet for barn, unge og deres foreldre som søker hjelp hos oss.

Vi anbefaler alltid barnets foreldrene å komme alene til en vurderingssamtale før vi starter behandlingen.  I denne samtalen kartlegges hva en ønsker hjelp til, gis råd om hvordan håndtere situasjonen og hva vi kan bidra med videre. For noen familier er en eller noen få slike samtale tilstrekkelig hjelp til at en kan snu en vanskelig situasjon, og for andre er det starten på et mer langvarig samarbeid.

Tenåringsforeldre tar som regel ungdommen med til første samtale, og noen eldre ungdommer kommer alene. Ungdommer har krav på taushetsplikt når de snakker alene med psykolog. Foreldre er likevel en viktig og nødvendig samarbeidspartner, og vi vektlegger å finne gode løsninger slik at vi kan håndtere både taushetsplikt og samarbeid.

Montgomery AS har gjennom femten år opparbeidet seg en unik psykologfaglig kompetanse på ivaretakelse av mennesker som opplever negativ eller overveldende medieeksponering. Hos oss møter du kun erfarne psykologer, som raskt utarbeider og foreslår et tilpasset opplegg rundt enkeltpersoner. Ved behov inkluderes familie, nettverk og arbeidsgiver. Vi legger vekt på å skape trygghet for alle våre klienter, slik at de kan håndtere den aktuelle situasjonen best mulig for seg og sine.

Det er ofte bedrifter som tar kontakt med oss både for hjelp til oppfølging av en ansatt eller frivillig, og med et ønske om bistand til hvordan en som organisasjon bør følge opp de involverte. Enkeltpersoner kan alltid i samtale med oss føle seg trygge på at vi som psykologer er bundet av en omfattende og streng taushetsplikt. Samtidig vektlegger vi at bedrifter og organisasjoner skal få hjelp med sin håndtering, gjennom tilgang til vår brede erfaring på feltet og opplysninger vi får lov til å videreformidle fra samtalene med vår klient.

Vi arbeider og forebyggende med organisasjoner som har ansatte eller frivillige som forventes eksponert i media. Vi bistår organisasjoner med fokus på føre-var-håndtering og utvikling av etisk-tenking gjennom opplæring og trening av ledergrupper, etablering av prosesser og rutiner internt i organisasjonen og gjennom seleksjons- og oppfølgingssamtaler med enkeltpersoner.

Montgomery AS har ansvar for oppfølging av deltagere før, under og etter ulike TV-produksjoner. Mange møter våre psykologer i forbindelse med søknad om å delta i ulike TV-produksjoner. De som produksjonsselskapene og TV-kanalene velger ut til å være med på programmene mottar oppfølging fra våre psykologer dersom det skulle oppstå vansker i forbindelse med opptak, visning eller i ettertid.

Å lede er krevende og en har behov for å kjenne både sin organisasjon, sin rolle, sitt fag, seg selv og sin egen påvirkning på andre. En god lederveileder hjelper deg å manøvrere i lederfaget og til å få mest mulig ut av dine lederevner og din lederposisjon.

Vi tenker at å utvikle en persons lederskap i stor grad handler om å tilpasse lederens måte å lede på til organisasjonens spesifikke behov. Her spiller lederens personlighet en viktig rolle, samtidig som ledertrening kan handle om tilegnelse av konkrete ferdigheter som god møteledelse, den vanskelige samtalen, god medarbeidersamtale, oppfølging av sykemeldte etc. Både det å lede og det å være del av et team er krevende.

Vi tilbyr både individuell veiledning og lederutviklingskurs. Potensialet for at teamet skal kunne prestere bedre enn summen av dets medlemmer er stort, men krever innsats da det også er et potensiale for at det team presterer dårligere enn summen av dets medlemmer. Å utvikle et effektivt team forutsetter vilje og evne til å se seg selv og andre med nye øyne, stille tydelige krav til hverandre, kommunisere, skape tillit og ikke minst; bygge en felles forståelse for teamets mål.

Vi tilbyr veiledning til lærere, barnehagepersonell og spesialpedagoger og psykologer som ønsker å videreutvikle sine ferdigheter i møte med barn og deres familier. Hedvig er seminarleder for Famlab i Norge, og holder en rekke kurs for foreldre og profesjonelle som arbeider med barn.

Alle psykologene hos oss har spesialistkompetanse innen barn og unge, og tilbyr veiledning til psykologer som jobber i psykisk helsevern for barn og unge, som bydels- eller kommunepsykolog, eller i barnevernet.